Facebook nyereményjáték szabályzata 

2021.11.09.


A játék és a szervező


Az ALKON PROJEKT Kft (3531 Miskolc, Győri kapu 24/b.) (a továbbiakban: Szervező) a https://www.facebook.com/bunosvaros elérhető oldalon szervez és bonyolít le nyereményjátékot (továbbiakban: Játék).


Kik vehetnek részt a játékban?

  • minden 18 éven felüli,
  • cselekvőképes,
  • Magyarországon tartózkodási – vagy lakóhellyel és
  • Facebook profillal rendelkező természetes személy, aki
  • a Játék facebook oldalán a játék-postban feltett kérdésre a Játék időtartama alatt helyes választ ad a post alatti kommentben*.

(a továbbiakban: Játékos).

* FONTOS! A Játékban való részvételhez szükséges válaszon felül a komment nem tartalmazhat egyéb tartalmat. Az egyéb tartalmú kommentek, mint részvételi jelentkezések érvénytelenek és a Játékban nem vesznek részt.

A Játékban egy Facebook profilról egy érvényes komment vehet részt.

A Játékban a Szervező és az adatfeldolgozók és további megbízottjai (továbbiakban: Megbízott) dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.


A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való érvényes részvételi jelentkezésével (azaz a postban feltett kérdésre adott, csak a helyes választ tartalmazó komment elküldésével) elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.


A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.


A Játék időtartama:

A Játék időtartama: 2021.11.12 – 2021.11.21. 23:59 óráig

Sorsolás időpontja: 2021.11.22. 12:00

Nyertesek száma: 30 fő

Nyeremény: Nyertesenként 2 fő (a Nyertes + 1 fő kísérő) részvételi lehetősége a Bűnös Város című film 2021.11.24 napján 19:00 órakor tartott ”ZÁRTKÖRŰ" vetítésén az Cinext Etele Plázában.

 A sorsolás 


A Játék időtartama után a Sorsolás időpontjában a Szervező által megbízott három főből álló sorsolási bizottság az érvényes részvételi jelentkezések közül véletlenszerűen (digitális úton) kisorsol 30 (harminc) Játékost és sorrendben10 pót-Játékost, akiknek a Sorsolást követő 24 órán belül a kommentjükhöz tartozó facebook profilra kiküld egy értesítést a Sorsolás őt érintő eredményéről, egyben felhívva őket, hogy a Szervező által ezen megkeresésben megadott e-mail címre legkésőbb az értesítés kiküldési időpontját követő 24 órán belül küldjék meg a nyeremény átvételéhez szükséges alábbi személyes adatait:

(név, születési hely és születési idő, lakcím, e-mail cím)

A fenti feltételeket teljesítő Játékos minősül nyertesnek, míg az aki a fenti feltételeket nem teljesíti és/vagy akiről a közölt adatok alapján megállapítható, hogy nem felel meg jelen Játékszabályzat feltételeinek a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A kizárt Játékos helyére a sorrendben következő - egyébként a nyertessel szemben állított feltételeknek megfelelő - pót-Játékos lép. (továbbiakban: Nyertes)

Nyeremények átvétele

 

A Nyertes a nyeremény átvételére a nyereményt jelentő vetítés helyszínén (Etele Pláza 1119 Budapest, Hadak útja 1.) a filmvetítés megkezdése előtt legkésőbb 60 perccel korábban jelentkezhet személyesen a Szervezőnél, vagy a Szervező megbízottjánál az erre, a helyszínen kijelölt helyen.

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. Nem minősül átruházásnak, ha nyeremény szerinti a Nyertessel együtt a Nyertes által szabadon kiválasztott kísérője is részt vesz a vetítésen.

A Nyertes tudomásul veszi, hogy a Szervező vagy a megbízottja kérheti Nyertes személyazonosságának igazolását. Amennyiben a Nyertes ezt megtagadja a Szervező, vagy a megbízottja nyeremény átadását megtagadhatja.

A nyeremény után közteher fizetés nem terheli a Nyertest.

A Játékban résztvevő tudomásul veszi, hogy a nyertessége esetén a nyereménye átvételének a helyszínén (vetítés helyszíne) az adott időpontban érvényes mindenkori járványügyi szabályok lesznek az irányadóak, így a nyeremény átvételére, illetve a nyeremény szerinti vetítésen való részvételre csak az ilyen jogszabályi, és/vagy az helyszín üzemeltetője által meghatározott előírások megtartásával van lehetőség.

A Szervező felelőssége


A Szervező kizárja felelősségét

- a Játékosok téves, pontatlan, hiányos vagy valótlan adatszolgáltatásából eredő,

- az elektronikus kommunikáció Szervezőnek fel nem róható okból történő működési zavaraiból, hibájából, késedelméből eredő,

- a Játék lebonyolítására használt közösségi felület működéséből, vagy annak zavarából, vagy akár annak szokásos működési feltételeiből, továbbá a Játékos felhasználói szokásaiból, körülményeiből (pl. a Játékos nem figyeli rendszeresen vagy teljeskörűen a fiókját/üzenet mappáit)

eredő mindennemű következményekért, károkért.


A Szervező minden felelőséget kizár a nyeremény átadása és nyeremény szerinti vetítésen való részvétellel, vagy annak akár a Szervezőnek fel nem róható elmaradásával összefüggésben, különösen ideértve a járványügyi szabályokat és azok esetleges megváltozását és azok következményeit.


Adatkezelés és adatvédelem


A Játékkal kapcsolatban a Játékos adatai (Facebook profil adatok) a Facebook adatkezelési szabályai szerint történnek, illetve a Szervező által kizárólag a Játékkal összefüggésben kerül sor adatkezelésre.

A Játékkal összefüggő adatkezelés célja: a Játék során megadott adatok kezelése a Játék lebonyolítása érdekében

Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:

a.) nyilvános Facebook adatlap

b.) nyertes esetében a nyertességéhez és a nyeremény átvételéhez szükséges fentebb megjelölt személyes adatok

Az adatkezelési időtartama: a Film vetítését követő 15 nap (a nyereménnyel összefüggő közteher szabályokkal kapcsolatos adatok a jogszabályban meghatározott időtartamig)

Az adatkezelésre egyebekben a Szervező adatkezelési tájékoztatója vonatkozik: http://alkonprojekt.com/bunos-varos-online-nyeremenyjatek-adatkezelesi-tajekoztato


Egyéb rendelkezések


A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.A játék nem a facebook játéka és nem a Facebook által szervezett játék. A játékban résztvevők a részvételükkel elfogadják azt is, hogy a Facebook-kal szemben a játékkal és/vagy annak szervezésével összefüggésben semmilyen jogcímen nem kerülnek kapcsolatba és így ezekkel összefüggésben igényt sem érvényesíthetnek. A játékkal összefüggésben kizárólag a Szervező vállal és tartozik felelőséggel.
A Szervező felhívja figyelmet, hogy a játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a játék nem kapcsolódik a Facebookhoz.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

k.m.f.


Szervező